มท.สั่งปลดนายกเล็กเมืองบ้านทุ่มขอนแก่นพ้นตำแหน่ง ฐานลอบขุดดินที่สาธารณะขายเอกชน - Easy Branches

มท.สั่งปลดนายกเล็กเมืองบ้านทุ่มขอนแก่นพ้นตำแหน่ง ฐานลอบขุดดินที่สาธารณะขายเอกชน

  • เครดิต: manager.co.th
  • 2 เดือนที่ผ่านมา
  • แสดงผล 348 ครั้ง
นายเสน่ห์ เสนะไพรวรรณ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จ.ขอนแก่น
ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สั่งปลดแล้ว “เสน่ห์ เสนะไพรวรรณ” พ้นเก้าอี้นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จ.ขอนแก่น ผล ปชช.จ.ขอนแก่น สอบสวนไม่มีอำนาจ อนุญาติให้เอกชนเข้าลักลอบขุดดินสระน้ำสาธารณประโยชน์

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้( 13 พ.ย.)มีรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ขอนแก่นว่า ได้มีหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0804.3/2491 ลงวันที่ 1 พ.ย.2560 ถึงนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม ระบุว่าตามที่จังหวัดขอนแก่นได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มีคำสั่งจ.ขอนแก่น ที่ 2785/2559 ลงวันที่ 28 ก.ค.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน นายเสน่ห์ เสนะไพรวรรณนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม

โดยกล่าวหาว่า จังหวัดขอนแก่นได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ ปชช.จ.ขอนแก่นว่าได้รับเรื่องกล่าวหานายเสน่ห์ เสนะไพรวรรณนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม และนายพลาธิป ไวยเวทย์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองบ้านทุ่มต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ว่าร่วมกันกระทำโดยไม่มีอำนาจ

ด้วยการอนุญาตให้เอกชนเข้าลักลอบขุดดินสระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านเหล่าเกวียนหัก หมู่ 5 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น และเอาดินออกไปขาย เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนตนและพวกพ้องไปแล้วนั้น


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2490 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มีคำสั่งให้นายเสน่ห์ เสนะไพรวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่มพ้นจากตำแหน่ง ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1744/2560 ลงวันที่ 24 ต.ค.พ.ศ.2560 ทั้งนี้ การโต้แย้งคำสั่งให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครอง หลังส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลที่มีเขตอำนาจภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือรับทราบคำสั่ง ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542 รายละเอียดปรากฎตามที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง ให้ปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ในฐานะปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่มตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2490แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552มาตรา 48 ปัญจทศ ให้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ

เรื่องเดิมมีอยู่ว่า เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2557 ได้มีราษฎรบ้านเหล่าเกวียนหัก หมู่ 5 ต.บ้านทุ่มอ.เมืองขอนแก่น จากการนำของนางชนิดา ทัพซ้าย ได้ทำหนังสือถึงนายประวิตร บุตรศรี ผอ.สนง.ปปช. จ.ขอนแก่น ร้องขอความเป็นธรรมต่อปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเหล่าเกวียนหัก ของนายเสน่ห์ เสนะไพรวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่มและนายพลาธิป ไวยเวทย์ ผอ.กองช่าง พร้อมพวก ร่วมกันกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยไม่มีอำนาจอนุญาตให้เอกชนเข้าลักลอบขุดดินสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านเหล่าเกวียนหัก หมู่ 5 ต.บ้านทุ่มอ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น และเอาดินออกไปขายให้ได้มา ซึ่งทรัพย์สินส่วนตนและพวกพ้อง พร้อมบรรยายรายละเอียดแห่งการกระทำส่งไปด้วย จำนวน 2 หน้ากระดาษ

ทั้งนี้ หลังจาก ผอ.สนง. ปชช. จ.ขอนแก่น ได้รับเรื่องแล้วได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน จนมีสื่อท้องถิ่นลงข่าวครึกโครม ตามหนังสือของ สนง. ปปช.ประจำ จ.ขอนแก่น แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ปชช. ที่ ปช.0034(ขก.)0477 ลงวันที่ 28 มิ.ย.2559 มีความเห็นว่า คณะกรรมการปชช.พิจารณาแล้วมีมติส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหา ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวน ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป ตาม ม.89/2 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542ประกอบระเบียบคณะกรรมการปชช.ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ.2554 ข้อ 1 วรรคสาม

โดยเรื่องร้องเรียนและมติของปชช.จ.ขอนแก่นดังกล่าว ชาวบ้านเหล่าเกวียนหักต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอย เดือนแล้วเดือนเล่าก็เงียบเฉย ทวงถามเรื่องว่าไปถึงไหนตั้งแต่สมัยนายกำธร ถาวรสถิต เป็นผวจ.ขอนแก่น จนเกษียณอายุราชการยังไม่คืบหน้า

จนมาถึงนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในขณะนั้น ซึ่งนายพงษ์ศักดิ์ได้สั่งให้รื้อค้นหนังสือเรื่องดังกล่าว จนกระทั่งพบเรื่องที่ สนง.ปกครองท้องถิ่น จ.ขอนแก่น

จากนั้นจึงรีบส่งเรื่องไปยังอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จนมีคำสั่งปลดนายเสน่ห์ เสนะไพรวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่นดังกล่าว.