"ธีระชัย" ปูด 3 ร่าง กม.สอดรับ หลังลดรัฐวิสาหกิจเป็น 2 ชั้น เอื้อบริษัทลูกพ้นรัฐ

  • เครดิต: manager.co.th
  • 2 เดือนที่ผ่านมา
  • แสดงผล 4 ครั้ง

อดีตรมว.คลัง ปูด ร่างกม.ที่สอดรับกันอย่างแยบยล 3 ฉบับ หลัง รัฐวิสาหกิจ กำลังจะถูกแก้จากครอบคลุม 4 ชั้น ตัดเหลือเพียง 2 ชั้น พอเชื่อมร่างกม. 3 ฉบับเข้าด้วยกัน บริษัทลูกปตท.ก็จะหลุดออกไปจากควบคุมโดยระบบงบฯผ่านรัฐสภา

วันนี้ (14พ.ย.) นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัว ในหัวข้อ "การร่างกฎหมายที่สอดรับกันอย่างแยบยล!" โดยระบุถึงร่างพ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... มีการสอดรับกับ ร่างพรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... และร่างพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... อย่างไร

นายธีระชัย ระบุว่าตามความเข้าใจของตน นิยามปัจจุบัน ความเป็น 'รัฐวิสาหกิจ' นับ 4 ชั้น ดังนี้

ชั้นที่ 1 : องค์การของรัฐ หรือบริษัท ที่รัฐถือหุ้นเกินร้อยละ 50 (ตัวอย่างเช่น ปตท. ถือเป็นบริษัทแม่)
ชั้นที่ 2 บริษัทลูก : ที่องค์กรของรัฐหรือบริษัทในชั้นที่ 1 (บริษัทแม่) ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 (ตัวอย่างเช่น ปตท. ตั้งบริษัทย่อย PTTOR กรณีนี้จะถือว่าบริษัท PTTOR เป็นบริษัทลูก)
ชั้นที่ 3 บริษัทหลาน : ที่บริษัทในชั้นที่ 2 (บริษัทลูก) และหรือชั้นที่ 1 (บริษัทแม่) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 50 (ตัวอย่างเช่นบริษัท PTTOR ตั้งบริษัทย่อยชื่อ PTTOR (A) กรณีนี้จะถือว่าบริษัท PTTOR (A) เป็นบริษัทหลาน)
ชั้นที่ 4 บริษัทเหลน : ที่บริษัทในชั้นที่ 3 (บริษัทหลาน) และหรือชั้นที่ 2 (บริษัทลูก) และหรือชั้นที่ 1 (บริษัทแม่) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 50 (ตัวอย่างเช่นบริษัท PTTOR (A) ตั้งบริษัทย่อยชื่อ PTTOR (BB) กรณีนี้จะถือว่าบริษัท PTTOR (BB) เป็นบริษัทเหลน)

ตามนิยามเดิม ทุกบริษัทข้างต้นถือเป็นรัฐวิสาหกิจที่ต้องควบคุมโดยระบบงบประมาณผ่านรัฐสภา และต้องอยู่ภายใต้หลักวินัยการเงินการคลัง

ส่วนนิยามของ 'รัฐวิสาหกิจ' กำลังจะได้รับการแก้ไขใหม่จากเดิมครอบคลุม 4 ชั้น (บริษัทแม่ ลูก หลาน เหลน) ตัดเหลือเพียง 2 ชั้น (บริษัทแม่ ลูก) เท่านั้น ซึ่งจะทำให้บริษัท PTTOR (A) และบริษัท PTTOR (BB) หลุดออกไปจากการควบคุม
แต่เมื่อผนวกกับร่างพ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ซึ่งในร่างกฎหมายนี้ที่กำลังพิจารณาอยู่ในชั้นกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เสนอให้จัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ลำดับชั้นจะเปลี่ยนไปอย่างแยบยล ดังนี้

ชั้นที่ 1 : องค์การของรัฐ หรือบริษัท ที่รัฐถือหุ้นเกินร้อยละ 50 (ตัวอย่างเช่น ปตท. ต่อไปนี้จะไม่ถือเป็นบริษัทแม่ เพราะบรรษัทจะทำหน้าที่เป็นบริษัทแม่แทน)
ชั้นที่ 2 บริษัทลูก : ที่องค์กรของรัฐหรือบริษัทในชั้นที่ 1 (บริษัทแม่) ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 (ตัวอย่างเช่นบรรษัทถือหุ้นใน ปตท. กรณีนี้จะถือว่า ปตท. เป็นบริษัทลูก)
ชั้นที่ 3 บริษัทหลาน : ที่บริษัทในชั้นที่ 2 (บริษัทลูก) และหรือชั้นที่ 1 (บริษัทแม่) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 50 (ตัวอย่างเช่น ปตท. ตั้งบริษัทย่อย PTTOR กรณีนี้จะถือว่าบริษัท PTTOR เป็นบริษัทหลาน)
ชั้นที่ 4 บริษัทเหลน : ที่บริษัทในชั้นที่ 3 (บริษัทหลาน) และหรือชั้นที่ 2 (บริษัทลูก) และหรือชั้นที่ 1 (บริษัทแม่) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 50 (ตัวอย่างเช่นบริษัท PTTOR ตั้งบริษัทย่อยชื่อ PTTOR (A) กรณีนี้จะถือว่าบริษัท PTTOR (A) เป็นบริษัทเหลน)

นายธีระชัย ระบุว่า จะเห็นได้ว่าเมื่อเชื่อมโยงร่างกฎหมายทั้งสามฉบับเข้าด้วยกัน บริษัทที่จะหลุดออกไปจากควบคุมโดยระบบงบประมาณผ่านรัฐสภา และจากหลักวินัยการเงินการคลัง จะเลื่อนขึ้นมาจากเดิมหนึ่งชั้น แค่เป็นบริษัทลูกของ ปตท. เช่น PTTOR ก็หลุดออกไปแล้ว

ขณะเดียวกันนายธีระชัย ยังโพสต์รูปภาพที่แสดงรายระเอียดพ.ร.บ.งบฯ พร้อมตั้งคำถามว่า เป็น jigsaw ของภาพเดียวกันหรือไม่